Biografie

Zangeres Geke van der Sloot

Geke van der Sloot, een muzikaal Urker meisje, zat, als ze maar even over vrije tijd beschikte, op haar kamer te zingen. Kenmerkend voor haar was haar gedrevenheid. Ze moest met zingen een opdracht, een missie, gaan vervullen. Toen ze zestien werd, in 1980, ging ze met een klein groepje kinderen uit het basisonderwijs zingen. Ze was onbaatzuchtig. Ze deed het niet om geld te verdienen. De vorderingen van haar leerlingen waren voor haar de beloning voor haar arbeid. Er werd iedere week gerepeteerd. Zo is het “Kinderkoor Geke’s Tiental” ontstaan.

Zangonderwijs in de knel

Geke ging er van uit, dat zangonderwijs heel belangrijk is. Daarin vergiste ze zich, lang geleden was dat zo. Het onderwijs is vernieuwd en nu speelt het zangonderwijs vrijwel geen rol meer. Geke kreeg voor het vak zingen, toen ze nog basisschoolleerling was, altijd een hoog rapportcijfer. “Je kunt beter je best doen om voor rekenen en taal een mooi rapportcijfer te halen”. Zulk geluid moest ze vaak aanhoren. Dat was de stem van de tijdgeest. Geke wist echter, dat later, als ze zelf als lerares voor de klas zou staan, in haar klas zingen een belangrijk vak zou wezen. Geke behaalde de diploma’s voor het geven van kleuteronderwijs, basisonderwijs en ook het diploma “Muziek basisonderwijs” en ze

had ook nog zangles. Zo heeft ze de door haar gewenste vakopleiding gekregen. Ze kon nu: voor de klas staan, zélf zangeres zijn en ze kon kinderen leren zingen. Op het niveau van de politiek wordt, als het over het basisonderwijs gaat, alleen nog gesproken over het behalen van hoge scores bij de landelijke toets voor de vakken taal en rekenen. Een school die bij die toets goed presteert wordt aangemerkt als goede school. De overige vakken van het onderwijspakket van het basisonderwijs, waaronder ook het vak zingen, worden niet meer genoemd als het gaat over de kwaliteit van het basisonderwijs.

Missie

Toen Geke haar opleiding had voltooid kon ze een baan gaan zoeken in het basisonderwijs. Zij wilde zich inzetten voor “eerherstel van het zangonderwijs”. Haar missie luidde: “Het zangonderwijs op de basisschool is toe aan een opwaardering. Als je als opvoeder in staat bent aan dit proces een positieve bijdrage te leveren ben je geroepen dat te doen”. Zangonderwijs heeft een grote vormende waarde. Het doel van al het onderwijs is toch altijd nog de “vorming van de jeugd?“. Zingen is de basis van alle muzikale vorming. We hebben in zang en muziek te maken met bijzonder mooie gaven, die de Schepper de mensheid heeft geschonken. Hebben de voorstanders van christelijk onderwijs daar in de tegenwoordige tijd nog voldoende

oog voor? Als ze een benoeming tot lerares aan een basisschool zou aanvaarden kreeg ze een goed salaris, maar de kans op veel zanglessen geven zou klein zijn. Na enig zoeken werd haar in Emmeloord een deeltijdbetrekking aangeboden aan een school voor speciaal onderwijs. De betrekking omvatte een klein aantal werkuren en ze ontving daarvoor ook een klein deel van een lerarensalaris. Daarmee was ze voorlopig tevreden. Ze kon in haar levensonderhoud voorzien. Ze vestigde zich in Emmeloord. Ze had nu gelukkig nog veel vrije arbeidstijd ter beschikking. Ze hoopte dat ze voor deze vrije tijd nog eens een school zou vinden, die een vakleerkracht voor het vak zingen nodig had. Dan zou ze haar inkomen op een normaal niveau kunnen brengen. Ze kon nu ook nog iedere week naar Urk gaan om, buiten de schooltijd, met haar kinderkoor “Geke’s Tiental” te repeteren. Dat was vrijwilligerswerk.

Een cadeau voor de samenleving

Geke keek vanuit haar nieuwe woonplaats Emmeloord naar haar geboorteplaats Urk. De afstand was twaalf kilometer. Bepaalde dingen zie je op afstand beter dan van dichtbij. Urk bruist van de activiteiten. Waar vind je zo’n grote visafslag? En waar vind je nog meer een visserijschool? In welke plaatsen in ons land wordt zoveel gezongen als op Urk? Waar heeft men zoveel koren? Dat is bijzonder! Er zijn echter ook mensen op Urk, die zingen wel mooi vinden, maar die toch ook nog wel op een andere manier met muziek bezig willen zijn. Deze mensen hebben een muziekschool nodig. Een muziekschool hoort bij Urk, zoals ook deze visserijschool bij Urk hoort. Nee, een muziekschool zag ze niet. Muziekonderwijs ontvangen was op Urk niet mogelijk! Vreemd! En waar stond het gebouw voor culturele activiteiten? Er zijn op Urk toch ook mensen, die wel eens een concert willen bijwonen of een film willen zien? Nee, dat was op Urk ook niet mogelijk. Geke begreep niet waarom in de buurgemeenten Emmeloord en Kampen gemeentelijke muziekscholen zijn en waarom deze belangrijke school op Urk ontbreekt. In cultureel opzicht verkeert Urk in een achterstandspositie.

Als er dan niemand op Urk in actie kwam voor de culturele opvoeding van de jeugd moest ze zelf maar iets doen, dacht Geke. Ze wilde in 2000 haar kinderkoor wel omvormen tot Zangschool. Urk kon toch niet voor altijd verstoken blijven van muziekonderwijs? Ze zocht voor de uitvoering van haar plan een paar mensen die haar inzicht waardeerden en ze koos, om de zangschool te kunnen beheren, voor een stichting. Geke nam zelf zitting in het stichtingsbestuur. Dit bestuur besefte dat het nooit over voldoende geld zou kunnen beschikken om een zangleraar te betalen. Geke taxeerde de minimale omvang van de taak van de te benoemen leraar op dertig uur per week. Zij beschikte persoonlijk nog over haar vrije arbeidstijd, waar ze nog steeds een school voor zocht. Zij kon ook zelf de leiding van de zangschool op zich nemen om dan, zonder salaris, alle zanglessen te geven. Zo werd besloten. Zo werd zij de stichtster van“ De Eerste Urker Zangschool”, een cadeau voor de samenleving. Ze liet door de notaris ook in de statuten van de stichting vastleggen, dat ze voor haar werk niet zal worden beloond. Geke had het goed gezien, er was op Urk inderdaad behoefte aan zangonderwijs. Ze kon nu meer leerlingen aannemen dan ze voor haar koor nodig had. Ze was alle avonden van de week beschikbaar voor haar leerlingen, ze ging nooit met vakantie. Ze leefde sober. Ze ging dagelijks met de bus van Emmeloord naar Urk om les te geven op haar zangschool. Er werden al spoedig ook leerlingen uit de polder aangemeld. Ook zij waren welkom.

De zangmethode van Geke

eke heeft in de jaren dat ze studeerde en met kinderen zong een ontdekking gedaan die haar fascineerde: “Je kunt ieder kind leren zingen”. Ze leerde ieder kind zingen, zoals ze ook ieder kind leerde lezen en schrijven. Daarom is ook Ieder kind bij haar welkom. Ze houdt niet van talentenjacht. Ze heeft zowel zwakbegaafde leerlingen als hoogbegaafden en alle gradaties die daar tussen zitten. Ze ontwikkelde haar eigen zangmethode. Ze kan werken met kinderen die zowel leeftijdsverschillen als niveauverschillen vertonen. Ieder jaar, na de zomervakantie, is er uit de leerlingen van de zangschool een vernieuwd “Schoolkoor Geke’s Tiental” beschikbaar. Geke ondervindt telkens weer: “Werken aan de vorming van kinderen geeft veel arbeidsvreugde”.

Activiteiten

Geke heeft in de jaren na 1980 met “Geke’s Tiental” honderden optredens gegeven op Urk en buiten Urk. Ze trad overal op waar ze gevraagd werd. Dat kon zijn ergens in Nederland in het kleinste zaaltje van het Leger des Heils, maar ook in de grote zaal van het Concertgebouw in Amsterdam. Ze heeft in die jaren ongeveer 10.000 zanglessen gegeven en ze heeft heel veel leerlingen gehad. Er waren veel optredens in kerkdiensten, maar ook voor radio en televisie, er werden veel cd’s opgenomen, er werden jubilea gevierd en er waren veel interviews. Eens kreeg ze een bijzonder telefoontje. Er was in Spanje een internationale conferentie geweest over zangonderwijs. Heel veel landen waren daar vertegenwoordigd, ook Nederland. Daar werd muziek uit veel landen ten gehore gebracht. Voor Nederland werd er muziek gedraaid van “Kinderkoor Geke’s Tiental”. Zo werd daar aangetoond dat er in Nederland goed zangonderwijs wordt gegeven. Geke heeft met een glimlach kennis genomen van dit bericht. Ze ontving ook oorkondes en een koninklijke onderscheiding. Toen ze geconfronteerd werd met de komst van vluchtelingen voelde ze zich opnieuw verantwoordelijk. Ze heeft wegen gezocht om ook voor deze mensen iets te betekenen. Ze is voor iedereen beschikbaar die haar hulp inroept. Ze kan als zangeres optreden, ze kan een workshop organiseren, ze kan met haar schoolkoor optreden. De zeer begaafde musicus Benny Ludemann heeft als begeleider heel veel voor haar betekend. Later heeft ook de Urker pianist Rienk Bakker haar bijgestaan, terwijl ”De Boer Audio” altijd haar geluidsversterking verzorgde. De K.B.O.V. (Bond van Oranje Verenigingen) heeft toen de koning vijftig werd een “Nieuw lied voor de Koning” uitgebracht. Aan Geke heeft men gevraagd dit lied voor de koning te zingen. Dit geschiedde bij het koninklijk bezoek aan Urk op 29 juni 2017.

Repertoire

Geke’s Tiental heeft een eigen muzikaal gezicht. Naast de liederen die Geke arrangeerde of zelf schreef maakt ze gebruik van religieuze liederen en cultuurliederen en er is ook een uitgebreid klassiek
repertoire.

Een zelfvoorzienende school

Een school in stand houden, zonder over de benodigde subsidie te beschikken, kost hoofdbrekens. Dat heeft Geke ondervonden. Ze heeft het onderwijs zo ingericht, dat er toch geld binnen komt. De ouders betalen een ouderbijdrage, optredens van het schoolkoor moeten geld opbrengen, er worden geluidsdragers verkocht, er zijn donateurs, er is sponsoring. De lerares wordt voor haar intensieve arbeid niet beloond, daarom blijven de uitgaven beperkt. Zo kan de school toch bestaan.

A.N.B.I.

De Belastingdienst van de Rijks Overheid heeft de ”Stichting Zangschool Geke’s Tiental” doorgelicht. Resultaat: de zangschool kreeg een plaats op de lijst van “Goede Doelen“. Goede doelen zijn instellingen die goed werk verrichten in de samenleving en daarom steun van de Overheid verdienen. Officieel heet een goed doel “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Onze school mag het keurmerk “A.N.B.I” gebruiken. De stichting wordt dus financieel gesteund door de Rijks Overheid.

Een blik vooruit

De eerste Urker Zangschool voorziet na vele jaren nog steeds in een behoefte. De oud-leerlingen zijn belangrijk voor de opbouw van andere koren. Eens verklapte een burgemeester, dat “Geke’s Tiental” nuttig werk doet als ambassadeur van de gemeente Urk. Het bestuur heeft van deze van waardering getuigende woorden kennis genomen. De nodige jaarlijkse vernieuwing van het leerlingenbestand verplicht Geke er toe om heel hard te werken. Hoe lang zal ze nog doorgaan met dit vrijwilligerswerk? Het zou kunnen gebeuren, dat ze in 2020, na veertig jaar les geven, van mening zal zijn, dat ze aan haar missie heeft voldaan, omdat ze veel kinderen heeft leren zingen. Dan mag ze stoppen met dit werk en de school wordt opgeheven. Of het ook werkelijk zo zal gaan weet niemand. Geke beschikt over veel energie.